Врз основа на одредбите од Законот за заштита на личните податоци („Службен весник на РСМ“ бр. 42/20), Управителот Муарем Муртезани на друштвото Друштвото за трговија на големо и мало АЛМА-М ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, на ден 17.09.2021 година, ја донесе

 

 

ПОЛИТИКА НА ПРИВАТНОСТ И ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

 

 

 

Политиката на приватност дава општи информации за обработката на лични податоци. Ги собираме само оние лични податоци кои се неопходни да ги оствариме нашите задачи и овластувања.

За заштита од неовластен пристап и користење на личните податоци на своите корисници и субјектите за кои чуваме/обработуваме податоците, друштвото АЛМА-М ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ги презема сите потребни технички и организациски мерки, согласно Законот за заштита на личните податоци („Службен весник на РСМ“ бр.42/20)  и подзаконските акти кои се однесуваат на заштитата на личните податоци.

Контролор на збирки на лични податоци

Контролор/обработувач на личните податоци е АЛМА-М ДООЕЛ експорт-импорт Скопје.

Личните податоци ги обработуваме во согласност со одредбите од Законот за заштита на лични податоци и подзаконските акти.

Кои лични податоци се собираат?

Личните податоци ги собираме за конкретни, јасни и законски утврдени цели и се обработуваат на начин што е во согласност со тие цели и во согласност со  Законот за заштита на лични податоци. Лични податоци на вработени лица во АЛМА-М ДООЕЛ експорт-импорт Скопје се обработуваат исклучиво и единствено за да се остарат права од работен одмос. За пријава и одјава во Агенција за вработување, за исплата на платата, права поврзани со боледувањата и отсуствата на вработените.

Податоците кои се собираат се лични податоци:

 • на вработени лица;

Како  ги собираме личните податоци ?

Личните податоци ги собираме единствено од вработениот од неговата лична карта.

Вашите податоци ги обработуваме за  конкретни, јасни и легитимни цели, во обем потребен за остварување на целите на обработката и нема да ги обработуваме Вашите лични податоци на начин што е спротивен со тие цели.

Категории на податоци кои се обработуваат

 • Податоци за лична идентификација на вработени (име и презиме, адреса на живеење, ЕМБГ; трансакциска сметка, е-пошта, телефонски број, датум на раѓање…)

Основ за обработка на личните податоци

Во согласност со важечкото законодавство за заштита на личните податоци, Вашите лични податоци може да бидат обработени ако:

 • сте ни дале согласност за обработката, која имате право да ја повлечете во било кое време; или
 • обработката е неопходна за извршување на договор во кој Вие сте договорна страна или за да се преземат активности на Ваше барање пред Ваше пристапување кон договорот; или
 • обработката е неопходна за целите на наш легитимен интерес, без да се наруши вашето право на приватност и доверливост, а за постоењето на ваков легитимен интерес, ќе Ве известиме во врска со конкретната обработка;
 • обработката е потребна за исполнување на наша законска обврска (за што ќе Ве известиме пред обработката).

Пренесување на корисници на лични податоци

Не споделуваме податоци за Вас и/или за Вашата посета на нашата веб страна, на трети лица, освен во следните случаи:

 • по барање на орган на државна власт – Министерство за вратрешни работи.

Кој има пристап до Вашите податоци?

Во нашето друштво пристап до вашите податоци можат да добијат само оние лица на кои им се потребни тие информации за исполнување на нашите договорни и законски обврски и само до оној степен што е неопходен за исполнување на целта  на обработката.

Време на чување на собраните податоци

Податоците кои ги собираме се чуваат во согласност со закон и периодот потребен за постигнување на целта на обработката со рокови на чување на личните податоци потребни за исполнување на целта на обработката.

Пресметка на роковите на чување и задржување на личните податоци, се заснова на следниве критериуми:

 • времетраење на договорот (доколку имате договор со нас);
 • времето потребно за обработка на барањето или жалбата (доколку е поднесена жалба);
 • наши законски или договорни обврски.

Некои од Вашите лични податоци потребно е да ги чуваме во архивите за да можеме да одговориме на какви било правни постапки и за време пропишано со важечките закони.

Доколку имате договор за вработување со нас, Вашите лични податоци се чуваат трајно по вашата последна активност.

Кои права имате како субјекти на лични податоци?

Вашите права во однос на обработката на лични податоци се:

 • право да бидете информирани за обработката на личните податоци (право да бидете информирани дали се обработуваат ваши податоци и за какви цели, нашите легитимни интереси, корисниците на кои се пренесуваат…);
 • право на пристап до личните податоци (имате право да барате информација за какви цели се обработуваат Вашите лични податоци, категориите на лични податоци кои се обработуваат, предвидениот рок,…);
 • право на исправка и бришење на личните податоци (ако најдете грешки во вашите лични податоци или ако тие се нецелосни или неточни, може да побарате да ги исправиме неточните или дополниме нецелосните лични податоци);
 • право на ограничување на обработката на личните податоци (под услови утврдени со закон, можете да побарате ограничување на Обработката на вашите лични податоци);
 • право на приговор (имате право во секое време согласно важечкиот закон да поднесете приговор на обработката на вашите лични податоци, како и приговор на обработката на Вашите лични податоци за цели на директен маркетинг);
 • право на повлекување на согласноста за обработка на личните податоци во секое време (доколку сте дале согласност за обработка на личните податоци).

За дополнителни информации и/или остварување на Вашите права за заштита на лични податоци, можете да го контактирате нашиот офицер за заштита на лични податоци Евица Џајковска – Јанкоска 071356067.

Субјектите на личните податоците можат да ги користат правата според оваа Политика со поднесување барање за остварување на соодветното право. Барањето може да се поднесе на следниот начин:

 • електронски на следната адреса на електронско сандаче evicadzajkovska@alma-m.com.mk и на alma-m@alma-m.com.mk ______________________
 • по пошта на адресата на АЛМА-М ДООЕЛ Скопје ул. Качанички пат бр. 65а, Бутел, Визбегово 1000 Скопје

Барањето за остварување на правата во врска со заштитата на личните податоци треба да ги содржи следниве податоци:

 • име и презиме на субјектот на лични податоци;
 • контакти за повратни информации – адреса, телефон, адреса на електронско сандаче;
 • барање со опис на барањето.

Право на поднесување на барање до АЗЛП  

Ако сметате дека начинот на кој друштвото АЛМА-М ДООЕЛ експорт-импорт Скопје ги обработува Вашите лични податоци ги повредува одредбите на Законот за заштита на личните податоци, можете да поднесете барање до Агенцијата за заштита на личните податоци како надзорно тело, согласно Законот за заштита на личните податоци.

Промена на политиката за приватност

Политиката за приватност подлежи на редовно преиспитување и по потреба ќе се менува и дополнува соодветно на настанатите промени и нашите активности.

Заштита од злоупотреби

Друштвото ги презема сите потребни технички и организациски мерки за заштита на личните податоци од неовластен пристап како и од нивна злоупотреба, користејќи редовни контроли и најнови технолошки механизми и достигнувања во оваа област.

Вашите лични податоци може да бидат обработени од трето лице – Обработувач само под услови предвидени со закон и само ако тој се согласи да ги примени истите технички и организациски безбедносни мерки.

 

 

АЛМА-М ДООЕЛ Скопје

Управител

Муарем Муртезани