The largest company in Macedonia in distribution, selling and logistics of the mass consumption goods.

Алма М

Компанијата е основана во 1991 год. во Скопје и иницијално се занимаваше со увоз и извоз на стоки од широка потрошувачка.  Во 1996 год. за прв пат доби можност да врши увоз, дистрибуција и продажба на производите од реномираната компанијата WRIGLEY.Во 1999 год. Алма-М се проширува на територијата на Р.Косово со седиште во Приштина за кеде го добива правото за увоз и дистрибуција  и продажба на WRIGLEY производите и за Р. Косово.

Во Октомври 2004 год. Aлма-М склучи договор со тогашен МобиMак денешен T-Mobile со кој се овластува да биде Master Diler за дистрибуција и продажба на нивните производи на територијата на Р. Македонија.

Во 2005 год. градењето на партнерски однос продолжува и со компанијата Македонски Телекомуникации, сегашен Т-Home.Во 2006 год. Алма-М стана дистрибутер на најголемата светска компанија за храна Nestle на територијата на Македонија.Во 2010 год. го превзема дистрибуцијата на Nestle Icecream во Македонија

Компанијата денес

Алма-М е приватна компанија во сопственост на едно лице. Бројот на вработени ја надминува бројката од 180 лица. Компанијата располага со имот со површина од 30.000 м2 каде се лоцирани:1.Нов модерен магацин  согласно HACCP стандарди  со капацитет од :а. 3274 палетни места на амбиентални услови б. 1000 палетни места на оладени услови ( 14°C до 18°C )в. 900 палетни места – ладилник ( -18°C до -40°C ) 2.Управна зграда на површина од 1860 м2.Возниот парк брои 128 возила од кои:1.Комбиња со товарен дел под оладени услови – 17 возила2.Камиони ладилници – 21 возило3.Пик- уп – 43 возила4.Патнички автомобили  - 47 возила Во 2010 година имплентиран стандард ISO 22000 и Warehouse Management систем за ефикасна манипулација на магацин.

Ит решениа

Алма-М за секојдневно извршување на процесите  користи софтверско решение  креирано од домашна софтверска компанија. За наши потреби оваа компанија исто така има развиено решение за  Warehouse Managment

Следејќи ги најновите технолошки трендови, Алма-М во целосната организација и реализација на работите, користи најнови хардверски и софтверсјки решенија. Продажните агенти користејќи софистицирани рачни преносни уреди “Symbol” кои преку GPRS мрежата се во постојана комуникација со централниот сервер Алма-М како овластен дилер на Т-Мобиле има развиено ефикаснa и безбеднa апликација за дополнување на електронски ваучери од продажни места низ цела Република Македонија. Системот функционира користејќи  повеќе типови на уреди и тоа: POS терминали, компјутери и мобилни телефони.

Политика за квалитет

Да се биде многу повеќе од прост збир на повеќе елементиПронаоѓање на нови начини на размислување и работење.Компанија ориентирана спрема купувачот  -  секојдневната активност е прилагодена кон потребите на купувачот.Квалитет и безбедност - Водиме постојана грижа кон обезбедување на квалитет и безбедност на производот.Раст и Развој - Извонредноста во се што се создава не е само крајна дестинација, туку континуирано патување кое никогаш не завршува.Вработени  - креираме односи и работни услови каде што вработените ќе бидат мотивирани да бидат најдобри што можат.Тимска работа - успехот доаѓа преку тимот , а не индивидуата.Едукација - Процесот на постојано учење и раст е клучна основа за развој на бизнисот.Партнерства - Секогаш да бидеме прва бизнис опција.Во чекор со времето - Очекувајќи го и соочувајќи се со новото кое што доаѓа ние ја менуваме, иновираме, влијаеме и ја трансформираме бизнис околината , донесувајќи нов квалитет.Општествена одговорност - Секој производ кој се дистрибуира и секоја активност која произлегува од компанијата придонесуваат за подобрување на квалитетот на животот во општеството

Визија -Мисија

Визија - Најголема и најуспешна компанија во Македонија за дистрибуција, продажба и логистика на производи за широка потрошувачка.

Мисија - Пронаоѓајќи го успехот во дисрибутивниопт бизнис во Македонија, ние се обврзуваме за постигнивање на резултати согласно светските стандарди во сé што работиме.Нашиот постојан труд за усовршување на извонредноста нé води кон нашата цел – да бидеме пример за надминати очекувања на вредноста и услугата како за нашите партнери така и за вработените. Остарувајќи го ова да се стане и остане препознатлив бизнис субјект кој што не само што ги прави нештата на вистински начин туку ги прави вистинските нешта.Ние знаеме каде одиме, а тоа е патот кон остварување на големите цели. Истрајувајќи на тој пат, секогаш имаме на ум дека извонредноста не е само крајна дестинација, туку континуирано патување кое никогаш не завршува. 

Наши партнери

Wrigleu.
www.wrigley.com

We are open and transparent about the work we do and how we do it.

T-mobile
www.t-mobile.mk

We commit to achieving demonstrable impact for our stakeholders.

Nestle
www.nestle.com

We are awed by human resilience, and believe in the ability of all people to thrive.

Jogobella
www.site.de

We believe that all people have the right to live in peaceful communities.

Location map

- Alma M location -

Alma- M YOUTUBE 

- Company videos -